Liggers Joure in beeld

Brugliggers Knooppunt Joure geplaatst

In opdracht van de Bestuurlijke Alliantie A6/A7 Knooppunt Joure werkt Gebr. van der Lee als hoofd-aannemer aan een nieuw en veilig knooppunt. Er worden tunnels en fly-overs gebouwd. Een buitengewoon indrukwekkend werk.

Onlangs werden de laatste liggers van de fly-overs bij de A6 geplaatst, dit onder grote publieke belangstelling waarvoor we een uitkijkpunt hadden gecreëerd en een tribune hadden geplaatst. Gedurende een aaneengesloten periode van negen avonden en nachten waren er dagelijks gemiddeld twee- tot driehonderd bezoekers die onder het genot van een klein ontbijt het indrukwekkende schouwspel op veilige afstand konden volgen. In totaal zijn er tien velden met elk acht liggers gelegd ten behoeve van twee fly-overs. De zwaarste ligger woog 136 ton en was 50 meter lang. Lees meer over knooppunt Joure op onze projectpagina.

 

 

 

Bouwen aan een duurzame toekomst

Initiatieven om onze bedrijfsvoering te verduurzamen waren er al maar nu beschikken we naast de Co2 prestatieladder met de ISO 14001 over een instrument om hierin structuur aan te brengen. Deze internationaal geaccepteerde norm is een milieumanagementsysteem dat geïmplementeerd wordt in het gangbare managementsysteem. ISO 14001 richt zich specifiek op het beheersen en het verbeteren van prestaties op milieugebied waardoor er structureel aandacht wordt besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. De belangrijke uitgangspunten zijn het voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico’s en daarnaast het streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van de organisatie.

 

Waarom de ISO 14001?

We doen al veel aan het verduurzamen van ons werkzaamheden. Zo hebben we bedrijfsbreed niveau 3 op de Co2 prestatieladder en op projectniveau kiezen we met niveau 5 altijd voor het hoogste haalbare niveau van Co2 reductie. Naast de Co2 ladder ontplooien we ook meer kleinschalige initiatieven om Co2 te besparen en om daarmee op een andere wijze bij te dragen aan verduurzaming van onze werkzaamheden. Zo recyclen we vrijwel alle materialen die hierbij vrijkomen. Dat kan gaan om de verwerking van maaisel, vrijkomend beton, freesasfalt maar binnenkort ook zand dat vrijkomt bij de baggerwerkzaamheden die we uitvoeren op de Waddenzee.

Synergie

Er ontstond een behoefte om tussen al deze initiatieven meer samenhang aan te brengen en bovendien om actief een beleid op het gebied van milieuzorg uit te dragen. Bovendien moeten we als bedrijf voldoen aan tal van wetten en normen die regels stellen welke allemaal op een of andere wijze een raakvlak hebben met zorg voor het milieu. Inmiddels zijn dat meer dan 25 regelingen. Het werd daarom tijd voor een goed managementsysteem. Nadat de keuze voor ISO 14001 definitief was gemaakt, zijn we voortvarend aan de slag gegaan. Eerst hebben we milieudoelstellingen benoemd en zijn we van al ons materieel en alle voorkomende werkzaamheden nagegaan wat hiervan de mogelijke impact kan zijn op het milieu. Dat heeft geresulteerd in een actieplan waarbij we per geval maatregelen hebben opgesteld om de invloeden van ons werk op het milieu tot een minimum te beperken. Verderop in dit artikel komen we hierop terug.

Training medewerkers in Hagestein

Tevens hebben we de toepasselijke wetten en normen in kaart gebracht en per geval bepaald hoe wij waarborgen te zullen voldoen aan de gestelde eisen. Bovendien vinden we het belangrijk om ons milieubeleid actief uit te dragen aan onze medewerkers en voor hen hebben we een milieubeleid opgesteld en vervolgens diverse trainingssessies georganiseerd op onze vestiging in Hagestein. Hierdoor proberen we onze medewerkers optimaal bij milieuzorg te betrekken door hen te stimuleren om met aanbevelingen te komen. De ISO 14001 is er dus voor ons om structuur en houvast te bieden aan onze inspanningen op duurzaamheidsgebied. Maar wat betekent dat concreet?

Van norm naar concrete maatregelen

De ISO 14001 is veel meer dan een extra administratie belasting. De norm vraagt ons doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te formuleren en daar zijn we ambitieus in geweest. Zo willen we al in 2017 de uitstoot van Co2 met 5% hebben verlaagd t.o.v. het niveau van 4 jaar eerder, maandelijks in workshops en trainingen werken aan het milieubewustzijn onder medewerkers, kantoorafval – vooral oud papier- beter scheiden alsmede schenken aan goede doelen en jaarlijks het aantal milieu-incidenten structureel met 5% te verlagen. Verder communiceren we intern regelmatig over ons milieubeleid en vragen we medewerkers om actief mee te denken over slimme manieren om te verduurzamen.

De toekomst

Hoewel we hard werken aan vermindering van onze milieu-impact, zijn we er nog niet. Op projectniveau proberen we voortdurend met slimme oplossingen het gebruik van grond- en brandstoffen te minimaliseren maar datgene dat we wel moeten gebruiken op een zo duurzaam mogelijk manier te doen. Bijvoorbeeld: wanneer een contract de ruimte laat, bieden we een zo hoog mogelijk percentage van het minder belastende ‘lage temperatuur asfalt‘ (GREEN-LEE) aan. Verder investeren we in ons materieel met het oog op verduurzaming. Een goed voorbeeld hiervan is een onlangs doorgevoerde, grootschalige aanpassing in onze asfaltcentrale waarmee we zonder verlies van kwaliteit meer gerecyclede materialen kunnen toevoegen. Daarnaast investeren we in kennisopbouw bij onze medewerkers en gaan we samenwerkingsverbanden aan met gerenommeerde spelers binnen de infrawereld die met ons regelmatig in overleg zijn om op inovatieve wijze invulling te geven aan een duurzame toekomst voor u en ons bedrijf. In de wetenschap dat het altijd beter kan blijven we voortdurend werken aan optimale verduurzaming. We zullen u in volgende nummers van ons magazine informeren over nieuwe door ons gestarte duurzaamheidsinitiatieven.

 

 

Pilot Moeraseiland Markermeer

Pilot Moeraseiland Markermeer... niet zomaar een moeraseiland

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Gebr. van der Lee in 2013 de Pilot Markermeer Moeraseiland aangelegd. Dit moeraseiland is een proefproject in het kader van NMIJ (Natuurlijk MarkerIJmeer), waarbij Rijkswaterstaat verschillende onderzoeken uitvoert op welke manier het moeraseisland een bijdrage levert aan de ecologische verbetering van het Markermeer en het IJmeer. In het vroege voorjaar van 2014 is het moeraseiland volledig ingericht om daar onderzoek te doen. Er zijn vegetatiebeschermingsgebieden gemaakt, zakbakens geplaatst en meetinstrumenten geïnstalleerd om de golven en de waterstand te meten. Sinds de start van de aanleg voert Gebr. van der Lee maandelijkse metingen (monitoring) uit om alle data te verzamelen.

Van moeraseiland naar natuureiland

Uit de monitoring blijkt dat het eiland zich razendsnel heeft ontwikkeld tot een natuureiland. Veel planten, vogels en vissen hebben zich op en om het eiland gevestigd. In het voorjaar van 2014 hebben er al 130 visdiefjes, 29 kokmeeuwen en andere vogelsoorten op het eiland gebroed. Opdat de natuur zich goed kan ontwikkelen is het eiland niet voor publiek toegankelijk. Bovendien bestaat het eiland nog voor een groot deel uit slappe lagen grond, waarop zich slechts een harde kost gevormd heeft (uitdroging).

Einde Pilot Markermeer Moeraseiland

In september 2015 is er een eindrapportage opgesteld waarin alle gestelde vragen beantwoord zijn. Enkele onderzoeksvragen die zijn beantwoord zijn: Hoeveel is de zetting en consolidatie van het Moeraseiland? (Waarmee bedoeld wordt hoeveel het eiland zal gaan inzakken.) Welke aanlegmethodes zijn optimaal? Hoe verloopt de natuurontwikkeling op het Moeraseiland? en wat zijn de kosten voor realisatie, beheer en onderhoud? Deze antwoorden worden gebruikt voor een kennissysteem van de Managing Contractor (Royal HaskoningDHV). Naast de informatie die verzameld is in de Pilot Markermeer Moeraseiland, zijn in dit kennissysteem alle resultaten van het NMIJ-project opgenomen. Doel van dit kennissysteem is dat toekomstige projecten hieruit informatie verzamelen, zodat we gezamenlijk het Pilot Markermeer tot een prachtig eiland kunnen maken. Momenteel is Gebr. van der Lee bezig om alle losse onderdelen op het eiland weg te halen. Zo worden stalen damwandplaten, het houten looppad en het ponton met daarop de keet verwijderd. In december van dit jaar wordt het eiland teruggegeven aan Rijkswaterstaat. De verwachte levensduur is dertig jaar.

 

 

Interview met Mimoun Zariouh

‘Kwaliteit voorop’ Interview met Mimoun Zariouh

Van commerciële economie naar kwaliteitsmanager

In 2005 ben ik afgestudeerd in een commerciële economische opleiding. Een andere tak van sport dan waar ik nu zit, al was de wegenbouw mij ook niet geheel onbekend, want mijn schoonvader werkte in deze branche en zo ben ik via een detacheringsbureau bij Gebr. van der Lee gekomen. omdat ik minimaal ervaring had in de wegenbouw begon ik onder aan de ladder met het gieten van bitumen. Dit werk verminderde waardoor ik de kans kreeg om in het laboratorium te gaan werken en kreeg daarbij van Gebr. van der Lee de mogelijkheid diverse cursussen te volgen. Momenteel werk ik als kwaliteitsmanager laboratorium.

Wat doet een kwaliteitsmanager laboratorium?

Als kwaliteitsmanager verzorg ik verschillende metingen en proeven om de kwaliteit van het asfalt in beeld te brengen. Van de productie in de asfaltmolen tot aan de verwerking, van A tot Z.. Ik ben daarom vaak te vinden in het laboratorium, op de asfaltcentrale en op de weg.

Verantwoordelijk werk dus?

Kwaliteitsmetingen zijn een belangrijk onderdeel van het werk. Voor alle contracten, zowel groot als klein. Het begint al bij de basis, de grondstoffen, die controleer ik allereerst. Het is immers van belang dat ik de grondstoffen en her te gebruiken oud asfalt goed onderzoek voordat ik een mengsel maak, want wanneer deze grondstoffen niet van voldoende kwaliteit zijn zal dit grote gevolgen hebben voor het eindproduct.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Allereerst begin ik met een kop koffie. Vervolgens ga ik naar de asfaltcentrale en bemonster ik het zand en de steenslagen. Ook worden vulstoffen en bitumen op kwaliteit beoordeeld. Daarna neem ik tijdens de asfaltproductie een monster en controleer deze op samenstelling en andere eigenschappen. Wanneer het asfalt op de weg wordt verwerkt, ben ik aanwezig om de verwerking te controleren en zo nodig bij te sturen. Denk hierbij aan: temperatuur, verdichting en het daar bijhorende walsproces. Naast deze praktische taken beantwoord ik ook kwaliteitgerelateerde vragen vanuit onze eigen organisatie en onze klanten.

En privé?

Ik ben getrouwd en samen met mijn vrouw heb ik vier prachtige kinderen, waaronder een tweeling. Mijn vrije tijd besteed ik aan mijn gezin, dat vind ik erg belangrijk. Wij maken dan ook graag veel leuke uitstapjes.

Wanneer je zoveel op de weg zit, maak je ongeteijfeld veel mee

Inderdaad, zo herinner ik mij nog het moment waarop ik begon als bitumengieter. Ik reed op de A10 met achterop in de laadbak een bitumenketel. Op de andere weghelft stonden collega’s hevig naar mij te zwaaien. Enthousiast zwaaide ik terug. Echter, men zwaaide niet uit beleefdheid, maar om mij te waarschuwen dat de bitumenketel in brand stond. Ondanks dat de brandweer er an te pas moest komen is het allemaal goed afgelopen.

 

 

  • 1
  • 2
  • 1